Kategorie
Artykuły Porady dla grafika Porady dla klienta

Projektowanie logo lub herbu strażackiego dla OSP


Istnieją zasady tworzenia herbów, flag, sztandarów i pieczęci jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Sprawy związane ze stanowieniem symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38). Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia własnych herbów, weksyliów (flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa, banner i in.) oraz innych symboli.

O projektowaniu

Jednostki strażackie mają prawo do ustanawiania odznak honorowych. Symbole te stanowione muszą być zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Pod tym pojęciem rozumieć należy także tradycję używania danych symboli w przeszłości.

W związku z wymogami zakreślonymi w ustawie, projektant powinien kierować się ściśle ze sobą związanymi dwoma kryteriami – merytorycznym oraz historycznym. Pierwsze kryterium oznacza potrzebę stosowania się do ogólnie przyjętych, uniwersalnych zasad danej dziedziny. Drugim wyznacznikiem poprawności jest respektowanie zasad związanych z tworzeniem symboli właściwych lokalnej tradycji. Wyrastającej z wielowiekowego obyczaju polskiego lub z cech właściwych regionalizmom.

Wymóg zgodności z miejscową tradycją historyczną oznacza, że przystępując do prac nad danym symbolem warto dysponować rzetelnie przeprowadzoną kwerendą historyczno-heraldyczną. W opracowaniu takim powinno odnieść się do takich elementów jak dawniej używane herby lub pieczęcie.

Jeśli brak jest starych herbów i pieczęci, należy odnieść się do innych elementów. Może to być pierwotne znaczenie nazw miejscowych, stosunki własnościowe, ważne wydarzenia i osobistości związane z terytorium danej jednostki. Może także być miejscowy kult religijny, wezwania kościołów, zabytki kultury materialnej i duchowej itp.

projektowanie herbu strażackiego

Kryteria herbu

Poza omówioną wyżej koniecznością odwołania się do tradycji historycznej, poszczególne nowotworzone symbole powinny odpowiadać niżej wskazanym kryteriom.

  • tarcza późnogotycka, zaokrąglona u dołu (tzw. hiszpańska). W uzasadnionych przypadkach inna poprawnie wykreślona tarcza. Tarcza ograniczona jednolitą, czarną linią konturową,
  • w polskiej tradycji heraldycznej nie stosuje się podziałów tarczy, poza historycznie uzasadnioną praktyką stosowaną np. na ziemiach zachodnich i północnych,
  • barwy stosowane w heraldyce to: dwa metale (złoto/żółta, srebro/biała) i cztery tynktury (czerwona, błękitna, zielona i czarna),
  • zgodnie z zasadą alternacji nie kładzie się barwy na barwę, a metalu na metal, – godło (znak w polu tarczy) winna charakteryzować umowność, właściwa antynaturalistyczna stylizacja heraldyczna. Nie stosuje się fotograficznych przedstawień postaci, lub zabytków! Wszystkie godła powinny być obwiedzione czarną linią konturową jednakowej grubości, cieńszą niż kontur tarczy. Nie stosuje się cieniowania i innych zabiegów służących do uplastycznienia godeł!,
  • godło powinno dobrze wypełniać pole tarczy. Właściwa jest redukcja symboliki do jak najmniejszej liczby elementów,
  • godło powinno odznaczać się własną autorską stylizacją,
  • nie stosuje się elementów zewnętrznych, labry, korona, korona murowa, trzymacze, nazwa jednostki samorządowej, dewiza,
  • polska heraldyka samorządowa nie stosuje tzw. herbu wielkiego.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy z naszą pracownią graficzną.

Telefon
+48 788 799 733

Mail
kontakt@grafikkomputerowy.pl
zlecenia@grafikkomputerowy.pl